โครงสร้างการบริหาร

อธิการบดี
(รศ. ดร. ชยาพร วัฒนศิริ)

รองอธิการบดี
(ดร. ต่อพันธ์ ทันดร)

หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์
(อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์)

ฝ่ายสำนักงานฝ่ายจัดการพื้นที่ทั่วไปฝ่ายวิชาการฝ่ายเพาะขยายพันธุ์

นางสุรีย์รัตน์ ปันโยแก้ว
(เจ้าหน้าที่บริหาร)

นางสาวธมนวรรณ ลายสาน
(พนักงานธุรการ)

นางสาวสุกัญญา สูตรเลข
(เจ้าหน้าที่บริหาร)

นายณัฐพงศ์ สายกับ
(เจ้าหน้าที่บริหาร)

นายวัฒนา พงศ์ธีระดุลย์
(เจ้าหน้าที่บริหาร)

นางสาววรกุล ไชยวิโน
(นักวิทยาศาสตร์)

นางสาวสุเทียน ต๊ะต้องใจ
(เจ้าหน้าที่เกษตร)