กิจกรรมสร้างฝายนักศึกษา

Categories: Bg-ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จัดกิจกรรมให้นักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมแรงร่วมใจสร้างฝาย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ตลอดจนให้นักศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

| Created by Administrator |