อบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2563

Categories: Bg-ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ดำเนินการโดยโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและนอกจังหวัดเข้าร่วมการฝึกอบรม ได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ

ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากทางโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จังหวัดเชียงราย จัดแสดงนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ทางโรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

| Created by Administrator |