กิจกรรมปลูกต้นไม้ ค่ายอาจารย์มืออาชีพ

Categories: Bg-ข่าวกิจกรรม

สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ต้อนรับคณะอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างประณีต พรวนดิน คลุมฟาง และใส่ปุ๋ย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ พะยอม ตะเคียนทอง บุนนาค ยางโอน และ มะเกี๋ยง ในโครงการค่ายอาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวง MFU's Professional Teacher Camp 2020 โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่และจรรยาบรรณของการเป็นอาจารย์ที่ดี และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์

| Created by Administrator |