แปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์

แปลงสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ เป็นพื้นที่ที่รวบรวมพืชสมุนไพร เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจ ในการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่อย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจสีเขียว

ภายในพื้นที่ได้ถูกรวบรวมพืชสมุนไพรจำนวนกว่า 10 ชนิด ที่มีศักยภาพในการนำไปศึกษา วิจัย และต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร โดยยึดหลักการทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพของสารออกฤทธิ์ต่างๆ โดยรวบรวมพืชสมุนไพรอาทิเช่น ขมิ้นอ้อย ไพล รากสามสิบ กระชายดำ บอระเพ็ด เพชรสังฆาต เป็นต้น

บนพื้นที่เสื่อมโทรมและดินที่เสื่อมสภาพ ได้ถูกบำรุงด้วยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการบำรุงปรับสภาพดิน อาทิเช่นการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์ การหว่านและไถกลบปอเทือง และลงปลูกพืชสมุนไพรบนพื้นที่ขนาด 10 ไร่

นอกจากนี้สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ยังได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อใช้ในการประยุกต์การปลูกพืชสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ากับการทำเกษตรในเชิงพาณิชย์กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เกษตรกรทั้งในและนอกจังหวัดเชียงราย ทำการเกษตรอย่างยั่งยืน