สวนไม้เพื่อการยังชีพในป่า

การดำรงชีวิตของมนุษย์กับธรรมชาติ ถือเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งในธรรมชาติมีพรรณไม้ที่นอกจากจะมีประโยชน์ที่สามารถนำมาใช้การประกอบอาหาร หรือรับประทานได้แล้ว ยังสามารถใช้เป็นยารักษาโรค ตลอดจนใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างที่พักอาศัย

การใช้พันธุ์พืช สัตว์และระบบนิเวศ เพื่อประโยชน์ในการยังชีพ จึงถือเป็นการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอีกทางหนึ่ง สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้รวบรวมพรรณไม้ที่สามารถใช้ในการดำรงชีพในป่า โดยรวบรวมไม้ต้นที่สามารถรับประทาน ใช้ในการทำที่อยู่อาศัย ให้กลมกลืนกับสภาพพรรณไม้ในพื้นที่เดิม อาทิเช่น หว้า มะเกี๋ยง แคหัวหมู ซ้อ เป็นต้น

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ท่ามกลางพื้นที่สภาพป่าเดิม ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยไม้ต้นสูงใหญ่ และพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้ถูกอนุรักษ์ไว้เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น เต่า นก สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สถานที่รวบรวมพรรณไม้แห่งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ในการศึกษาพรรณไม้ร่วมกับการใช้วิถีชีวิตในป่าใหญ่ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย