พุทธพฤกษ์

สวนพุทธพฤกษ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ ที่รวบรวมพรรณไม้ในพุทธประวัติเพื่อให้ประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้าพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในพุทธประวัติ โดยการเรียงร้อยพรรณไม้ในการจัดแสดงตามลำดับเหตุการณ์ในพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ตลอดจนพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ รวมจำนวน 24 ชนิด 

ความแตกต่างของความคล้ายคลึงของพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในทางพุทธประวัติที่มักทำให้ผู้คนสับสน ได้ถูกจำแนกด้วยป้ายพรรณไม้ให้ความรู้ตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ตลอดเส้นทางยาว 200 เมตร ที่ถูกตกแต่งไปด้วยพรรณไม้อนุรักษ์นานาชนิดเพื่อเพิ่มความหลากหลายของพรรณไม้ในพื้นที่

ณ บนจุดยอดสุดของพื้นที่จัดแสดง เป็นจุดชมวิวที่เปิดให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้มองเห็นทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ท่ามกลางธรรมชาติที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เยี่ยมชม