สวนพรรณไม้หายาก

ด้วยวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดแสดงพรรณไม้ของสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ ที่นอกจากจะให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางด้านพฤกษศาสตร์แล้ว พรรณไม้เหล่านี้ยังได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ตลอดจนเพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อปลูกคืนสู่ธรรมชาติ 

สวนพรรณไม้หายาก จึงเป็นพื้นที่จัดแสดงพรรณไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ พรรณไม้ถิ่นเดียว พรรณไม้หายาก พรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ หลากหลายชนิด อาทิเช่น ตำหยาวผลตุ่ม ประทัดดอย บุหรงดอกทู่ พญาไม้ ตามลักษณะของถิ่นอาศัยเดิมของพรรณไม้แต่ละชนิดนั้นๆ  โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เข้ากับสภาพของถิ่นที่อยู่เดิมของพรรณไม้แต่ละชนิดให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจถึงถิ่นที่อยู่และแหล่งที่อยู่อาศัยของสังคมพืชแต่ละชนิดที่แตกต่างออกไป บนพื้นที่จัดแสดงขนาด 5 ไร่ ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นไหล่เขาไต่ระดับขึ้นไปตามธรรมชาติ

จุดชมวิวสวนพรรณไม้หายาก นับเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ในพื้นที่ ที่บริการให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้ใช้เป็นจุดพักผ่อนรื่นรมย์ไปกับความสุนทรีย์ของธรรมชาติ ภูมิประเทศโดยรอบของมหาวิทยาลัย พื้นทีปกปักดอยแง่ม และวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบ