ลานวัฒนธรรม


­­­แหล่งรวบรวมพรรณพืชที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม พิธีกรรมและวิถีความเป็นอยู่ของชาติพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาก โดยมีจำนวนชาติพันธุ์มากกว่า 15 ชนชาติ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์มีวิถีชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่แตกต่างออกกันไป

การใช้ประโยชน์จากพืชของกลุ่มชาติพันธุ์ในวิถีชีวิต ถือเป็นอีกความหลากหลายหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้มีการสะสมและสืบทอดกันยาวยาวนานจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนลักษณะการสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้นำวิถีชีวิตตลอดจนพรรณไม้ที่มีความเกี่ยวข้องในวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ต่างๆ มาจัดแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ ของแต่ละชนชาติพันธุ์ บนพื้นที่ขนาด 13 ไร่ ที่มีลักษณะเป็นเชิงเขา ลาดชั้น แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เสมือนเป็นสถานที่จำลองการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่กลมกลืน และการจัดแสดงพรรณไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ลานวัฒนธรรม สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถูกเติมแต่งไปด้วยเรื่องราวสอดแทรกความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในวิถีชีวิตมากมาย