สวนวิวัฒนาการ


สวนวิวัฒนาการ เป็นแหล่งที่จัดแสดงพรรณไม้ตามหลักอนุกรมวิธาน เริ่มจากพืชที่มีวิวัฒนาการล้าหลัง ไปยังพืชที่มีวิวัฒนาการก้าวหน้า  โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพืชในดิวิชั่นไบรโอไฟต์ เฟินและพืชเครือญาติของเฟิน พืชเมล็ดเปลือย และพืชชั้นสูง ซึ่งในแต่ละพื้นที่จัดแสดง ได้รวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ที่มีชีวิตสำหรับให้ผู้ที่เยี่ยมชมได้ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ อาทิเช่น 

กลุ่มพืชในดิวิชั่นไบรโอไฟต์ ได้มีการจัดแสดง ฮอร์นเวิร์ต ลิเวอร์เวิร์ต และมอสชนิดต่างๆ ไว้ ในสภาพธรรมชาติเดิมที่มีความชุ่มชื้น ข้างลำธารเดิมตามธรรมชาติในสภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กลุ่มของเฟินและพืชเครือญาติของเฟิน ที่ถูกแต่งเติมพื้นที่ให้เป็นที่สีเขียวไปด้วยเฟินนานาชนิดตลอดสองข้างทาง และพื้นที่ที่รวบรวมเฟินและพืชเครือญาติของเฟินที่พบเห็นได้ในพื้นที่ดอยแง่ม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย

กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย ที่รวบรวมพรรณไม้ที่มีความสำคัญในลำดับวิวัฒนาการของพืชกลุ่มนี้ ประกอบไปด้วย กลุ่มสน และปรง ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่สูง

และในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพืชชั้นสูง หรือพืชที่มีดอก ที่เน้นการจัดแสดงพืชกลุ่มวงศ์ ANNONACEAE ซึ่งดอกมีกลิ่นหอมอ่อน ทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนอกจากจะได้รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังได้ผ่อนคลายไปกับการศึกษาหาความรู้อีกด้วย

โดยนอกจากจะเป็นพื้นที่ที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมโดยทั่วไปแล้ว สวนวิวัฒนาการ ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาตามสาขารายวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้ทำกิจกรรม และศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ที่มีชีวิตนอกชั้นเรียน ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก