สวนสน


“สน” เป็นพืชโบราณจัดอยู่ในพืชจำพวก พืชเมล็ดเปลือย (Gymnosperms) มักพบขึ้นตามที่สูง และด้วยลักษณะเด่นทางภูมิประเทศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่เป็นเอกลักษณ์และรายล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามของพื้นที่ปกปักดอยแง่ม สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่เนินดอยขนาดพื้นที่รวม 10 ไร่ ให้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้สนต่อเนื่องเป็นทิวแถว โดยจัดสร้างเส้นทางเดินชมพรรณไม้ตามไหล่เขาให้กลมกลืนกับลักษณะโดดเด่นของธรรมชาติ

ตลอดเส้นทางที่รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ ได้ถูกรวบรวมไปด้วยพรรณไม้สนนานาชนิด เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาพืชกลุ่มสน ภายใต้ร่มเงาที่ปกคลุมไปด้วยต้นสนและบรรยากาศทิวเขาไกลระดับสุดสายตา ทำให้รู้สึกผ่อนคลายคล้อยกับเสียงของธรรมชาติในพื้นที่

ลานกิจกรรม ของพื้นที่จัดสร้างสวนสน ได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้เชิงอนุรักษ์ร่วมกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป