สวนสมุนไพร


สวนสมุนไพร เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพร โดยจัดแสดงพรรณพืชตามสรรพคุณการรักษาโรคตามตำราไทยโบราณ โดยได้ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดเชียงราย ในการที่จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินโครงการแผนแม่บทแห่งชาติพัฒนาสมุนไพร
เพื่อให้เกิดการใช้สมุนไพรในวิถีวัฒนาและส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค การวิจัยพัฒนาสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์

โดยปัจจุบันได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม ศึกษาพรรณไม้ รื่นรมย์ไปกับการจัดแสดงพรรณไม้ให้กลมกลืนกับธรรมชาติในพื้นที่เดิม โดยแบ่งกลุ่มตามสรรพคุณการรักษาโรคออกเป็น 6 กลุ่ม บนพื้นที่จัดสร้างขนาดพื้นที่ 21 ไร่ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 ผิวหนัง ขับถ่าย และไล่แมลง
กลุ่มที่ 2 ระบบทางเดินอาหาร
กลุ่มที่ 3 ระบบไหลเวียนโลหิต
กลุ่มที่ 4 ระงับอาการปวด อักเสบ และบำรุงกำลัง
กลุ่มที่ 5 สมุนไพรมีพิษ ถอนพิษ
กลุ่มที่ 6 สมุนไพรอื่นๆ

นอกจากการแบ่งกลุ่มสมุนไพรตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ปัจจุบันยังได้มีการรวบรวมพืชสมุนไพรล้านนาที่เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรที่สามารถพบได้ทั่วไปในภาคเหนือ และได้นำมาใช้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านในการรักษาโรค พื้นที่จัดแสดงขนาด 500 ตารางเมตร รวมจำนวนชนิดพืชสมุนไพรกว่า 50 ชนิด